ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ (Area-based-Social Innovation Research Center (Ab-SIRC))

1.ที่มาและความสำคัญ

           เชียงรายเป็นจังหวัดชายแดนด้านเหนือของประเทศไทย มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน 2 ประเทศ คือ ลาวและพม่า การเข้าสู่ความเป็นประชาคม ASEAN ในปี 2015 จะมีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างและความสัมพันธ์ ทั้งระดับรัฐ ชุมชนและบุคคลอย่างมากมาย ซึ่งจังหวัดเชียงรายในฐานะจังหวัดชายแดนจะได้รับผลโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและจำเป็นต้องก้าวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและทิศทางการพัฒนาของประเทศ


           ด้วยความที่เป็นมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงก่อตั้งขึ้นภายใต้แนวคิดที่ต้องการให้มีสถานศึกษาระดับสูงในพื้นที่นอกเหนือจากศูนย์กลางของประเทศ เพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะปัญญาชนให้แก่พื้นที่และเป็นแหล่งสร้างความรู้ที่พื้นที่สามารถนำไปปรับใช้ บุคลากรของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่และมีความเข้าใจปัญหาของพื้นที่ อีกทั้ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงตั้งอยู่ในจังหวัดที่อยู่ใกล้กับประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้มีความได้เปรียบในเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิ/นักวิจัยในด้านต่างๆ โดยผ่านทางข้อตกลงความร่วมมือต่างๆของสถาบันการศึกษาในประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะ พม่า ลาว จีน


           ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ของสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของจังหวัดเชียงราย ทำให้ความรู้เรื่อง “ การจัดการสังคม” ของบุคลากรที่เรียกว่า ผู้จัดการสังคม เป็นความต้องการอย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะตอบสนองหรือจัดการปัญหาต่างๆของพื้นที่ ณ ปัจจุบัน ดังนั้น การจัดตั้ง ‘ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่’ (Area-based-Social Innovation Research Center (Ab-SIRC) ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจึงสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการของศูนย์ฯ โดยเฉพาะโครงการวิจัยและ ผลงานทางวิชาการในรูปสิ่งพิมพ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์หลักสูตรด้านการจัดการสังคมและนวัตกรรมสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่และสังคมของจังหวัดเชียงรายและบริเวณโดยรอบ (ประเทศเพื่อนบ้าน)  การเชื่อมโยงระหว่างภาควิชาการ ประชาสังคม เอกชนและรัฐในการนำผลงานวิจัยมาใช้ในการแก้ปัญหาของพื้นที่


2.วัตถุประสงค์

  1. เพื่อพัฒนาระบบวิจัยและสนับสนุนการสร้างความรู้ด้านการจัดการสังคมและนวัตกรรมสังคม
  2. เพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ในด้านการจัดการสังคมและนวัตกรรมสังคม
  3. เพื่อสร้างข้อเสนอแนะ/แนวทางในการแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย

3.ขอบเขตการวิจัย / ดำเนินโครงการ

การจัดตั้งศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นพื้นที่สำหรับอาจารย์และนักวิชาการที่ศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การพัฒนาและพื้นที่ชายแดน รวมถึงผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าว ได้มีโอกาสทำงานร่วมกัน และนำความรู้จากงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ในระยะยาว ศูนย์วิจัยฯ จะทำหน้าที่ผลิตผลงานวิจัย กิจกรรมทางวิชาการ และนักวิจัยรุ่นใหม่รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการผลักดันให้มีการพัฒนางานวิจัยและการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ด้วย

 

           
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :