โครงสร้างหลักสูตร

Curriculum
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี Bachelor of Arts
สำนักวิชา : นวัตกรรมสังคม School of Social Innovation
หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาระหว่างประเทศ B.A. (International Development)
 

ชั้นปีที่ 1 (1st Year)

ภาคการศึกษาที่ 1(1st Semester)

 
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ผู้สอน
       
1001306

ASEAN Studies
อาเซียนศึกษา
E2: 2302101   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

Aj.Sorawit/
Aj.Vorawan/
Aj.Chirada

1004101

Introduction to Sociology and Anthropology
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น

3 (3-0-6)
Asst.Prof. Yutthapong
1004131

Principle of Political Science
หลักรัฐศาสตร์

3 (3-0-6)
Asso.Prof. Chakkapan
 

ภาคการศึกษาที่ 2 (2nd Semester)

 
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ผู้สอน
       
1004102

Introduction to International Development
การพัฒนาระหว่างประเทศเบื้องต้น

3 (3-0-6)

Aj.Khen Suan Khai

 
 

ชั้นปีที่ 2 (2nd Year)

ภาคการศึกษาที่ 1(1st Semester)

 
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ผู้สอน
       
1004103

Introduction to Community Development
การพัฒนาชุมชนเบื้องต้น

3 (3-0-6)
Aj.Sawang
1004211

International Development Theory
ทฤษฎีการพัฒนาระหว่างประเทศ

3 (3-0-6)
Aj.Khen Suan Khai
1004221

International Organizations and International NGOs
องค์การระหว่างประเทศและองค์การพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ

3 (3-0-6)
Aj.Sorawit
1004251

Principle of International Political Economy
หลักเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ

3 (3-0-6)
Aj.Pathompong
 

ภาคการศึกษาที่ 2 (2nd Semester)

 
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ผู้สอน
       
1004212

The United Nations and Multinational Organizations in International Development
องค์การสหประชาชาติและองค์การพหุภาคีกับการพัฒนาระหว่างประเทศ

3 (3-0-6)
Aj.Sorawit
1004213

Role of Great Powers in International Development
บทบาทของประเทศมหาอำนาจในการพัฒนาระหว่างประเทศ

3 (3-0-6)
Aj.Chalongrat
1004231

Communication, Democratization, and Development
การสื่อสาร กระบวนการสร้างประชาธิปไตย กับการพัฒนา

3 (3-0-6)
Aj.Pathompong
1004252

Economics of Multinational Corporation
เศรษฐศาสตร์ของบรรษัทข้ามชาติ

3 (3-0-6)
Aj.Pathompong
 

ปีที่ 3 (3rd Year)

ภาคการศึกษาที่ 1(1st Semester)

 
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ผู้สอน
       
1004222

International Politics of Environment
การเมืองระหว่างประเทศของสิ่งแวดล้อม

3 (3-0-6)
Aj.Vorawan
1004311

International Migration and Development
การย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศกับการพัฒนา

3 (3-0-6)
Aj.Yuki Miyake
1004321

ASEAN’s Development Policy
นโยบายการพัฒนาของอาเซียน

3 (3-0-6)
Aj.Chirada
1004331

Impact of Globalization to Locality
ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ในระดับท้องถิ่น

3 (3-0-6)
Aj.Chalongrat
1004351

Research Methodology in International Development
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์

3 (3-0-6)
Asst.Prof. Yutthapong
 

ภาคการศึกษาที่ 2 (2nd Semester)

 
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ผู้สอน
       
1004312

Gender Issues in International Development
ประเด็นเพศสภาพในการพัฒนาระหว่างประเทศ

3 (3-0-6)
Aj.Yuki Miyake
1004313

National Interest and National Development
ผลประโยชน์ของชาติและการพัฒนาระหว่างประเทศ

3 (3-0-6)
Aj.Chalongrat
1004314

Community Research in International Development
การวิจัยชุมชนในการพัฒนาระหว่างประเทศ

3 (3-0-6)
Aj.Sawang
1004332

Transparency and Good Governance in Development
ความโปร่งใสและหลักธรรมาภิบาลในการพัฒนาประเทศ

3 (3-0-6)
Aj.Dr.Wanwalee
 

ภาคการศึกษาที่ 3 (3rd Semester)

 
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ผู้สอน
       
1004491

Professional Training in International Development
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการพัฒนาระหว่างประเทศ

3 (3-0-6)
Team
 

ปีที่ 4 (4th Year)

ภาคการศึกษาที่ 1(1st Semester)

 
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ผู้สอน
       
1004352

Human Right Studies
สิทธิมนุษยชนศึกษา

3 (3-0-6)
Aj.Vorawan
1004441

Ethnicity and Minority Rights
ชาติพันธุ์และคนชายขอบ

3 (3-0-6)
Asst.Prof. Yutthapong
1004453

Transformational Leadership
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง

3 (3-0-6)
Aj.Dr.Wanwalee
1004481

Special Topic in International Development
หัวข้อพิเศษในการพัฒนาระหว่างประเทศ

3 (3-0-6)
Team
 

ภาคการศึกษาที่ 2 (2nd Semester)

 
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ผู้สอน
       
1004411

Project Management for International Development
การบริหารจัดการโครงการสำหรับการพัฒนาระหว่างประเทศ

3 (3-0-6)
Aj.Chirada
1004482

Seminar in Development in ASEAN
สัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาในกลุ่มประเทศอาเซียน

3 (3-0-6)
Team
1004483

Independent Study on HM King BhumipolAdulyadej’s Royal Initiatives
การค้นคว้าโดยอิสระเกี่ยวกับแนวพระราชดำริ

3 (3-0-6)
Team
 
           
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :