สำนักวิชานวัตกรรมสังคมมุ่งหมายผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำความเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change Makers) ที่เป็นได้ทั้งบุคลากรในองค์กรระหว่างประเทศ องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน องค์กรภาครัฐที่สัมพันธ์กับต่างประเทศ สื่อสารมวลชน ผู้ประกอบการสังคม อาจารย์ และนักวิจัย
           
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :