พันธกิจ

1 เพื่อเป็นแหล่งความรู้ (Knowledge) ที่บูรณาการและมีเครื่องมือ (Instruments) ในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยเน้นการมีชีวิตที่ดีของประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชน การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เพื่อสร้างสันติสุขให้แก่สังคมและโลก

2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการสังคมทำหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงสังคม ทำให้เกิดการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงองค์กร โดยใช้หลักการทางสังคมศาสตร์ที่มีลักษณะสหวิทยาการและบูรณาการเพื่อทำให้สังคมเป็นสังคมที่สร้างสรรค์

3 เพื่อสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย ให้บริการวิชาการในแนวทางนวัตกรรมสังคมข้ามพรมแดน เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิต สังคม วัฒนธรรม เชิงบูรณาการ

4 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม วัฒนธรรมในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย และกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

การพัฒนาระหว่างประเทศ   ชายแดนศึกษา  และ การศึกษา ข้ามชายแดน

งานวิจัยที่สนใจ

นวัตกรรมสังคม การพัฒนาระหว่างประเทศ ชายแดนศึกษา   การศึกษาข้ามชายแดน เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ และ สังคมวิทยา

           
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :