ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

                                                               ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

สำคัญ! ผู้สนใจสมัครงานโปรดอ่านรายละเอียดก่อนการสมัครงาน

คลิก!!!!ที่นี้

                                                                                                           1. รายละเอียดตำแหน่ง

รหัสตำแหน่ง หน่วยงาน/ตำแหน่ง

จำนวน

อัตรา

สถานะ

 

5857

ส่วนการเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่บริหาร

 

1

รับสมัคร

 

5858

ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา

เจ้าหน้าที่บริหาร

 

1

รับสมัคร

 

5840

5841

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

1

1

 

สอบสัมภาษณ์

สอบสัมภาษณ์

5848

ส่วนนโยบายและแผน

เจ้าหน้าที่บริหาร (ฝ่ายวิจัยสถาบันและสารสนเทศ)

 

1 สอบสัมภาษณ์

 

5855

5856

ศูนย์บริการวิชาการ

ช่างเทคนิค (งานบริการงานโสตทัศนูปกรณ์)

ช่างเทคนิค (งานซ่อมบำรุงครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์)

 

1

1

 

รับสมัคร

รับสมัคร

5850

5851

5852

ส่วนพัฒนานักศึกษา

เจ้าหน้าที่บริหาร (งานทุนการศึกษา)

เจ้าหน้าที่บริหาร (งานกิจกรรมนักศึกษา)

เจ้าหน้าที่บริหาร (ลูกจ้างชั่วคราว) (งานหอพักนักศึกษา)

 

1

1

1

สอบสัมภาษณ์

สอบสัมภาษณ์

สอบสัมภาษณ์

 

 

5864

สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม

เจ้าหน้าที่บริหาร (ลูกจ้างชั่วคราว)

 

 

1

 

รับสมัคร

 

5854

ส่วนพัสดุ

เจ้าหน้าที่บริหาร (ฝ่ายตรวจรับ)

 

1

 

รับสมัคร

 

5845

5846

หน่วยตรวจสอบภายใน

เจ้าหน้าที่บริหาร

เจ้าหน้าที่บริหาร

 

1

1

สอบสัมภาษณ์

สอบสัมภาษณ์

 

5860

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

บรรณารักษ์

 

1

 

รับสมัคร

 

5853

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์

 

1

 

รับสมัคร

 

5862

5863

ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เจ้าหน้าที่บริหาร

คนงาน

 

1

1

 

รับสมัคร

รับสมัคร

 

5859

5849

ส่วนอาคารสถานที่

ช่างเทคนิค (งานออกแบบ-ควบคุมงาน)

ผู้ช่วยช่าง (งานระบบไฟฟ้า)

 

1

1

 

รับสมัคร

สอบสัมภาษณ์

5842

ส่วนประชาสัมพันธ์

พนักงานธุรการ

 

1

 

สอบสัมภาษณ์

 

5861

ส่วนการเงินและบัญชี

เจ้าหน้าที่บริหาร (งานการเงิน)

 

1

 

รับสมัคร

 

5865

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คนงาน (ห้องปฏิบัติการแพทย์แผนจีน)

 

1

 

รับสมัคร

 

5834

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นักวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์การกีฬา)

 

1

 

รับสมัคร

 

5843

ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ

เจ้าหน้าที่บริหาร (เลขานุการผู้บริหาร)

1

 

สอบสัมภาษณ์

 

2. การสมัครสอบคัดเลือก

                    ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก  สามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ ๒๔ ชั่วโมง  ไม่เว้นวันหยุดราชาการ  ตามขั้นตอนดังนี้

                   2.1 เข้าสู่ระบบรับสมัครงานออนไลน์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยพิมพ์ 

                          https://hr.mfu.ac.th/jobmfu                  

                   2.2 เลือก "ลงชื่อเข้าใช้" เพื่อลงชื่อเข้าใช้ระบบฯ หรือสมัครสมาชิกใหม่                  

                   2.3 เลือกเมนู "ข้อมูลส่วนตัว"  เพื่อกรอกใบสมัครพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป                  

                    2.4 เข้าสู่หน้าประกาศรับสมัคร เลือกประกาศรับสมัครพนักงาน                   

                   2.5 เลือกตำแหน่งที่ต้องการสมัคร                   

                   2.6 มหาวิทยาลัยจะประกาศข่าวเกี่ยวกับการรับสมัครงานทางเวปไซด์และรบบรับสมัครงานออนไลน์ ผู้สมัครสามารถทราบข่าวสาร, กำหนดการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบโดยผู้สมัครจะต้องลงชื่อเข้าใช้ระบบทุกครั้ง   

* หมายเหตุ ผู้สมัครสามารถสมัครตำแหน่งที่ต้องการได้โดยกดเลือกที่ชื่อตำแหน่งตามข้อ 1            

3. หลักฐานการสมัคร

                    3.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งเป็นรูปถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน  และถ่ายในคราวเดียวกัน จำนวน 1 รูป

                     3.2 สำเนาปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร จำนวน 1 ฉบับ

                     3.3 สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่แสดงว่า สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามกระบวนการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร โดยมีคุณวุฒิการศึกษาหรือคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 1 ฉบับ

                    3.4 สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัว ข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ และสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

                    3.5 สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
                     3.6 หนังสือรับรองการทำงานตามกำหนดในคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครตามข้อ 1 กำหนดให้ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน                       

ผู้สมัครต้องการลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ และต้องแนบไฟล์หลักฐานให้ครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หลังจากที่มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แล้ว  หากไม่ครบหรือขาดอย่างใดอย่างหนึ่งมหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การเข้าสอบสัมภาษณ์                       

* ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติ ให้ตรงกับตำแหน่งที่สมัครด้วยตนเอง หากปรากฎภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแล้ว ให้ถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้                        

*ในวันสอบข้อเขียน  ให้ผู้สมัครสอบเตรียมเงินจำนวน 100 บาท มาชำระค่าสมัครสอบพร้อมกับแสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงในวันดังกล่าวด้วย

 

4. ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือก

                   ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากใบสมัครเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่กำหนดและมีหลักฐานการสมัครครบตามประกาศเท่านั้น โดยมหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกบุคคลตามความต้องการของมหาวิทยาลัย และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตามขั้นตอนที่ 2

                    ขั้นตอนที่ 2 มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 มาทำการทดสอบ ข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติและ/หรือสอบสัมภาษณ์

                   ทดสอบข้อเขียน

                     ความรู้ความสามารถทั่วไป

                    -    ความรู้ความสามารถในเชิงวิเคราะห์ ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ

                     -    ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

                     ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

                    -    ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

                     ทดสอบปฏิบัติ

                     -    ทดสอบทักษะเกี่ยวข้องกับตำแหน่งหน้าที่ปฏิบัติ

                   ขั้นตอนที่ 3 สอบสัมภาษณ์ ประเมินความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่ง 


          

              ( นางพรทิพย์   ภูติโยธิน )                 

รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน              

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประกาศเมื่อ : 6/06/2558  เวลา : 19:47:06

 

           
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :