ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จัดกิจกรรมจับคู่บัดดี้ให้แก่นักศึกษาต่างชาติ เพื่อเป็นที่ปรึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกัน

     

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และ ชมรมนักศึกษาต่างชาติ จัดกิจกรรมInternational Student Buddy Programme” ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2557  เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในทุกภาคการศึกษา เพื่อจับคู่บัดดี้ให้กับนักศึกษาต่างชาติ ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาต่อ ซึ่งในภาคเรียนที่ 2 นี้มีนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรีจำนวน 25 คน โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาอาสาสมัครชาวไทยที่ผ่านการพิจารณาได้เข้ามาเป็นบัดดี้ของนักศึกษาต่างชาติแต่ละคน ทั้งนี้เพื่อคอยให้ความช่วยเหลือ เป็นที่ปรึกษา และให้ข้อมูลที่ถูกต้องในด้านต่างๆ สำหรับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นโอกาสสำคัญที่นักศึกษาคู่บัดดี้จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมของกันและกัน เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับตัวเข้าสู่สิ่งแวดล้อมใหม่ๆ และเตรียมพร้อมเข้าสู่โลกที่เปิดกว้าง ที่มีความหลากหลายทางความเชื่อและวัฒนธรรม โดยจัดขึ้น ณ ลานกิจกรรม AV ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เมื่อจับคู่บัดดี้เรียบร้อยแล้วก็จะมีกิจกรรมสันทนาการ การเล่นเกม เพื่อละลายพฤติกรรม ให้เกิดความผ่อนคลายและสนิทสนมกันมากขึ้นประกาศเมื่อ : 6/06/2558  เวลา : 17:27:30

 

           
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :