ขอเชิญร่วมรับฟังแนวทางการเสนอโครงร่างวิจัยในหัวข้อ “การพัฒนาข้อเสนอการวิจัยเชิงพื้นที่”

 ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม ขอเชิญคณาจารย์ผู้มีความสนใจเข้าร่วมรับฟังแนวทางการนำเสนอโครงร่างวิจัย (proposal) เพื่อขอรับทุนวิจัยจากศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยฝ่ายสังคมและชุมชน (สกว.ฝ่าย๔) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร วัชชวัลคุ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชานวัตกรรมสังคม ในวันศุกร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ อาคารสำนักวิชา ๑ ชั้น ๔ ห้อง ๔๑๔ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม สำรองที่นั่งหรือสอบถามเพิ่มเติมโทร ๐๕๓ ๙๑๖๖๘๔ ประกาศเมื่อ : 6/06/2558  เวลา : 17:37:54

 

           
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :