• ฝ่ายบริหาร
 • อาจารย์
 • ฝ่ายบริหาร

  ชื่อ - สกุล
  รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร วัชชวัลคุ
  ตำแหน่ง
  คณบดี
  E - mail
  siriporn.waj@mfu.ac.th
  ติดต่อ
  0-5391-6683
  การศึกษา
  -Degree awarded (Rombun Hagasei), School of Law, Nagoya University
  -Ph.D. in Law (International Relations), School of Law, Nagoya University, Japan
   

  ชื่อ - สกุล
  ดร. วรรณวลี อินทร์ปิ่น
  ตำแหน่ง
  ผู้ช่วยคณบดี
  E - mail
  wanwalee@mfu.ac.th
  ติดต่อ
  0-5391-6687
  การศึกษา
  ร.บ.รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   

  ชื่อ - สกุล
  ภูพิงค์ เหลืองสุวรรณ
  ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่บริหาร
  E - mail
  phuping.lue@mfu.ac.th
  ติดต่อ
  0-5391-6684
  การศึกษา
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
   

  ชื่อ - สกุล
  ปทุมภรณ์ เดือนเพ็ญ
  ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่บริหาร
  E - mail
  pathumphorn.due@mfu.ac.th
  ติดต่อ
  0-5391-6677
  การศึกษา
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา การบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  -
   

  ชื่อ - สกุล
  พธูธร ต๊ะอิน
  ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่บริหาร
  E - mail
  ติดต่อ
  0-5391-
  การศึกษา
  -
  -
   

             
   
  จำนวนผู้เยี่ยมชม :