• ฝ่ายบริหาร
 • อาจารย์
 • อาจารย์

  ชื่อ - สกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธพงศ์ จันทรวรินทร์
  ตำแหน่ง
  อาจารย์
  E - mail
  -
  ติดต่อ
  0-5391-6672
  การศึกษา
  Ph.D. Candidate in Social Science (International Program), Chiang Mai University
  ศิลปศาสตรบัณฑิต (การระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   

  ชื่อ - สกุล
  ดร. ร่มเย็น โกไศยกานนท์
  ตำแหน่ง
  อาจารย์
  E - mail
  romyen@mfu.ac.th
  ติดต่อ
  0-5391-6684
  การศึกษา
  เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  Ph.D. in Economics and International Development, University of Bath, UK
   

  ชื่อ - สกุล
  Dr. Yuki Miyake
  ตำแหน่ง
  อาจารย์
  E - mail
  yuki.miy@mfu.ac.th
  ติดต่อ
  0-5391-6672
  การศึกษา
  Ph. D in Social Science in Chiang Mai University, Thailand.
  B.A. in Language (English) and Area Studies (USA and Britain), Osaka University of Foreign Studies, Japan
   

  ชื่อ - สกุล
  อาจารย์ ฉลองรัฐ เจริญศรี
  ตำแหน่ง
  อาจารย์
  E - mail
  chalongrat.cha@mfu.ac.th
  ติดต่อ
  0-5391-6686
  การศึกษา
  M.A. in International Relations, Chulalongkorn University
  B.A. in Political Science, Chiang Mai University
   

  ชื่อ - สกุล
  อาจารย์ Khen Suan Khai
  ตำแหน่ง
  อาจารย์
  E - mail
  khen.sua@mfu.ac.th
  ติดต่อ
  0-5391-6686
  การศึกษา
  M.A (International Development Studies), Chulalongkorn University, Thailand
  M.A (Public Administration), Mae Fah Luang University, Thailand
   

  ชื่อ - สกุล
  อาจารย์ สว่าง มีแสง
  ตำแหน่ง
  อาจารย์
  E - mail
  sawang.mee@mfu.ac.th
  ติดต่อ
  0-5391-6686
  การศึกษา
  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ศิลปศาสตรบัณฑิต ( ประวัติศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   

  ชื่อ - สกุล
  อาจารย์ ปฐมพงศ์ มโนหาร
  ตำแหน่ง
  อาจารย์
  E - mail
  pathompong.man@mfu.ac.th
  ติดต่อ
  0-5391-6673
  การศึกษา
  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
   

  ชื่อ - สกุล
  อาจารย์ วรวรรณ วรรณลักษณ์
  ตำแหน่ง
  อาจารย์
  E - mail
  vorawan.wan@mfu.ac.th
  ติดต่อ
  0-5391-6675
  การศึกษา
  MPM (Master of Public Management), University of Potsdam, Germany
  วิทยาศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   

  ชื่อ - สกุล
  อาจารย์ กฤษณ์ ขนาบศักดิ์
  ตำแหน่ง
  อาจารย์
  E - mail
  ติดต่อ
  0-5391-
  การศึกษา
  M.A. in Public Policy and Public management, the University of East Anglia, Norwich, United Kingdom.
  รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   

  ชื่อ - สกุล
  อาจารย์ จรัสพงศ์ ศรีรัฐนันท์
  ตำแหน่ง
  อาจารย์
  E - mail
  jaratphong.sri@mfu.ac.th
  ติดต่อ
  0-5391-
  การศึกษา
  M.A. in International Affairs, American University, Paris, France
  รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   

  ชื่อ - สกุล
  อาจารย์ ธัญญธร สายปัญญา
  ตำแหน่ง
  อาจารย์
  E - mail
  ติดต่อ
  0-5391-
  การศึกษา
  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  รัฐศาสตรบัณฑิต (การระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   

             
   
  จำนวนผู้เยี่ยมชม :